درخواست تجدید نظر

درخواست تجدید نظر

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر پرونده های مهاجرت در دادگاه فدرال کانادا میباشد. اغلب مردم  از وکلای فدرال برای دفاع از پرونده در دادگاه استفاده میکنند.

یک مورد نمونه میتواند یک کارگر ماهر و یا یک تاجر و بازرگان (سرمایه گذار,کارآفرین و یا خود اشتغال ) متقاضی مهاجرت که برای انجام مصاحبه با افسر ویزا به کنسولگری و یا سفارت کانادا دریکی از کشورهای خارج میرود و درمصاحبه مردود میشود.

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر Immigration Appeal Division (“IAD”).  میباشد .

اکثر افراد مایل هستند تا با یک وکیل و یا یک مشاور امورمهاجرت در IAD  حضور یابند. IAD یک دادگاه است. یک نوع رسمی از دادگاه است که درآن هیج قاضی وجود ندارد اما عضو (MEMBER) وجود دارد. که به عنوان یک قاضی رسمی عمل میکند و تصمیم گیری به عهده اوست. یک “عضو” الزاما یک وکیل نیست و نقش ها و روش کار و جو محیط به شکل غیر رسمی میباشد.

یک نمونه معمولی در IAD  , پروندهایی  که درخواست اسپانسرشیپی همسر , فرزند و یا پدرو مادر آنها رد شده است و یا پرونده درخواست تجدید نظر رد  اقامت دائم و یا جلسه دادگاه برای  افرادی که به دلیل انجام  جرایم خاص مجبور به ترک کانادا هستند.

درخواست تجدید نظر اسپانسرشیپ

 

درخواست تجدید نظر در برداشتن حکم

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر پرونده های مهاجرت در دادگاه فدرال کانادا میباشد.  اغلب مردم  از وکلای فدرال برای دفاع از پرونده در دادگاه استفاده میکنند.

یک مورد نمونه میتواند یک کارگر ماهر و یا یک تاجر و بازرگان (سرمایه گذار,کارآفرین و یا خود اشتغال ) متقاضی مهاجرت که برای انجام مصاحبه با افسر ویزا به کنسولگری و یا سفارت کانادا  دریکی از کشورهای خارج میرود و درمصاحبه مردود میشود.

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر Immigration Appeal Division (“IAD”).   میباشد .

اکثر افراد مایل هستند تا با یک وکیل و یا یک مشاور امورمهاجرت در IAD  حضور یابند. IAD  یک دادگاه است . یک نوع رسمی از دادگاه است که درآن هیج قاضی وجود ندارد اما عضو (MEMBER) وجود دارد. که به عنوان یک قاضی رسمی عمل میکند و تصمیم گیری به عهده اوست. یک “عضو” الزاما یک وکیل نیست و نقش ها و روش کار و جو محیط به شکل غیر رسمی میباشد.

یک نمونه معمولی در IAD   , پروندهایی  که درخواست اسپانسرشیپی همسر , فرزند و یا پدرو مادر آنها رد شده است و یا پرونده درخواست تجدید نظر رد  اقامت دائم و یا جلسه دادگاه برای  افرادی که به دلیل انجام  جرایم خاص مجبور به ترک کانادا هستند.

 

درخواست تجدید نظر اقامت

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر پرونده های مهاجرت در دادگاه فدرال کانادا میباشد.  اغلب مردم  از وکلای فدرال برای دفاع از پرونده در دادگاه استفاده میکنند.

یک مورد نمونه میتواند یک کارگر ماهر و یا یک تاجر و بازرگان (سرمایه گذار,کارآفرین و یا خود اشتغال ) متقاضی مهاجرت که برای انجام مصاحبه با افسر ویزا به کنسولگری و یا سفارت کانادا  دریکی از کشورهای خارج میرود و درمصاحبه مردود میشود.

مرجع رسمی برای درخواست تجدید نظر Immigration Appeal Division (“IAD”).   میباشد .

اکثر افراد مایل هستند تا با یک وکیل و یا یک مشاور امورمهاجرت در IAD  حضور یابند. IAD  یک دادگاه است . یک نوع رسمی از دادگاه است که درآن هیج قاضی وجود ندارد اما عضو (MEMBER) وجود دارد. که به عنوان یک قاضی رسمی عمل میکند و تصمیم گیری به عهده اوست. یک “عضو” الزاما یک وکیل نیست و نقش ها و روش کار و جو محیط به شکل غیر رسمی میباشد.

یک نمونه معمولی در IAD   , پروندهایی  که درخواست اسپانسرشیپی همسر , فرزند و یا پدرو مادر آنها رد شده است و یا پرونده درخواست تجدید نظر رد  اقامت دائم و یا جلسه دادگاه برای  افرادی که به دلیل انجام  جرایم خاص مجبور به ترک کانادا هستند.